Preskoči navigaciju

Rješenje o otvaranju stečajnog postupka

U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E

R J E Š E NJ E

Trgovački sud u Varaždinu, po sucu toga suda Iris Hatvalić Nemec, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad dužnikom SEGRAD d.d., Radnička cesta 63, Đurđevac, OIB: 98837779824, 13. lipnja 2016.

r i j e š i o j e

 1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom SEGRAD d.d., Radnička cesta 63, Đurđevac, OIB: 98837779824, s danom 13. lipnja 2016. u 14,30 sati.

2) Za stečajnog upravitelja imenuje se Tomislav Đuričin iz Varaždina, Dravska

poljana 1, OIB: 01733609458.

 1. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka na E-oglasnoj ploči suda prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 KN na žiro-račun državnog proračuna br. HR12 1001 0051 8630 0016 0, model HR00, poziv na broj odobrenja 5045-3574-22025216 s naznakom OIB-a uplatitelja.

 1. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

 1. Razlučni i izlučni vjerovnici pozivaju se da u roku od 60 dana obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima.

 1. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine- ispitno ročište zakazuje se za 27. rujna 2016. u 9,00 sati, u zgradi suda u Varaždinu, Braće Radića 2, u velikoj raspravnoj dvorani u prizemlju - desno.

 1. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka -izvještajno ročište održati će se 27. rujna 2016. u 9,30, u zgradi suda u Varaždinu, Braće Radića 2, u velikoj raspravnoj dvorani u prizemlju - desno, odmah nakon ispitnog ročišta.

 1. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi upisa otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.

 1. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na e-Oglasnoj ploči ovog suda sa danom otvaranja stečajnog postupka.

 1. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostavit će se Općinskom suda u Koprivnici, Zemljišno knjižni odjel Koprivnica, radi upisa zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u zemljišnim knjigama.

 1. Nalaže se Općinskom sudu u Koprivnici, Zemljišno knjižni odjel Koprivnica da izvrši upis zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u zemljišnim knjigama na nekretninama stečajnog dužnika upisanim u:

- zk. uložak 11664, k.o. Koprivnica, čestica broj 6056/1, dvorište u ulici Franje Mraza od 2561 m2,

- zk. uložak 11077, k.o. Koprivnica, etažno vlasništvo s određenim omjerima, čestica broj 1120/2, stambeno poslovna zgrada i dvor od 2075m2,

 • 53. suvlasnički dio: 23/2868, etažno vlasništvo (E53) 1. podrum: O. poslovni prostor broj 13/2, lokal površine 35,10 m2 u planu etažiranja označenom tamnozelenom bojom,

- zk. uložak 11366, k.o. Koprivnica, čestica broj 6059/1, zgrada u Miklinovcu od 1483 m2

 • 21. suvlasnički dio: 48/180000, etažno vlasništvo (E21) 1. podrum: Dil. "B" - spremište broj 37, spremište sa 1,55 m2 u elaboratu etažiranja označenom svijetloplavom bojom

 • 56. suvlasnički dio: 1788/180000, etažno vlasništvo (E56) 1. II. kat: Dil. "C" - stan broj 25, dvosobni stan sa ukupno 58,88 m2, loggia sa 4,04 m2, spremište broj 25 sa 1,97 m2, sveukupno sa 64,89 m2 u elaboratu o etažiranju označeno crvenom bojom

 • zk. uložak 12888, k.o. Koprivnica, čestica broj 6056/2, stambena zgrada i dvorište od 1961 m2, stambena zgrada u ulici Franje Mraza od 716 m2 i dvorište u ulici Franje Mraza od 1245 m2

 • 1. suvlasnički dio: 17/10000, etažno vlasništvo (E1) 1. podrum, spremište broj 1, površine 4,03 m2 u elaboratu etažiranja označeno plavom bojom

 • 14. suvlasnički dio: 14/10000, etažno vlasništvo (E-14)1. podrum, spremište broj 14, površine 3,22 m2 u elaboratu etažiranja označeno svjetlo sivom bojom

 • 25. suvlasnički dio: 16/10000, etažno vlasništvo (E-25) 1. prizemlje, spremište broj 25, površine 3,69 m2 u elaboratu etažiranja označeno maslinastom bojom

 • 28. suvlasnički dio: 277/10000, etažno vlasništvo (E-28) 1. prizemlje, stan broj A-1, ukupne površine 65,37 m2 u elaboratu etažiranja označeno plavom bojom

 • 55. suvlasnički dio: 358/10000, etažno vlasništvo (E-55) 1. III. kat, stan broj B-8, ukupne površine 84,37 m2 u elaboratu etažiranja označeno ljubičastom bojom

 • 58. suvlasnički dio: 247/10000, etažno vlasništvo (E-58) 1. III. kat, stan broj C-12, ukupne površine 58,20 m2 u elaboratu etažiranja označeno maslinastom bojom

 • 60. suvlasnički dio: 64/10000, etažno vlasništvo (E-60) 1. podrum, parkirališno mjesto broj 2, ukupne površine 15,00 m2 u elaboratu etažiranja označeno žuto zelenom bojom

 • zk. uložak broj 582, k.o. Kalinovac, čestica broj 524/1, sjenokoša u Furirskih od 926 čhv,

 • zk. uložak broj 779, k.o. Kalinovac, čestica broj 522/1, odranica u Kapitanskih od 1182 čhv,

 • zk. uložak broj 1808, k.o. Kalinovac:

 • čestica broj 517/3, Jadaniš od 614 čhv, i to livada u Jadanišu od 257 čhv i oranica u Jadanišu od 357 čhv

 • čestica broj 517/4, livada Jadaniš od 469 čhv

 • čestica broj 517/5, sjenokoša u Kapitanskoj od 476 čhv

 • čestica broj 517/9, Jadaniš od 224 čhv i to livada Jadaniš od 99 čhv i oranica Jadaniš od 125 čhv

 • čestica broj 518/8, oranica u Kapitanskoj od 721 čhv

 • čestica broj 518/9, Jadaniš od 903 čhv i to oranica Jadaniš od 328 čhv, šuma Jadaniš od 304 čhv, Livada Jadaniš od 271 čhv

 • čestica broj 518/10, oranica u Kapitanskoj od 60 čhv

 • čestica broj 520/1, oranica Jadaniš od 2 jutra i 543 čhv

 • čestica broj 520/2, u Jadanišu od 1 rala i 709 čhv i to oranica u Jadanišu od 1038 čhv i livada u Jadanišu od 1271 čhv

 • čestica broj 521/1, sjenokoša u Kapitanskih od 686 čhv

 • čestica broj 522/2, oranica u Kapitanskih od 739 čhv

 • čestica broj 523/1, sjenokoša u Kapitanskih od 47 čhv

 • čestica broj 523/3, sjenokoša u Furirskih od 907 čhv

 • čestica broj 524/2, sjenokoša u Furirskih od 388 čhv

 • čestica broj 525/1, oranica u Kapitanskih od 1110 čhv

 • čestica broj 525/2, oranica u Kapitanskih od 556 čhv

- zk. uložak broj 9284, k.o. Đurđevac,

 • čestica broj 3370/2, skladište i dvorište u Sečici od 360 čhv i

 • čestica broj 3370/3, Radnička cesta 63 od 1005 čhv i to: upravna zgrada od 48 čhv, skladište sekundranih sirovina od 179 čhv, porta od 4 čhv, dvorište od 774 čhv

- zk. uložak broj 13342, k.o. Koprivnica, etažno vlasništvo s određenim omjerima

 • čestica broj 2670/4, stambena zgrada i dvorište na Trgu Zlate Bartl 8 od 1134 m2 i to stambena zgrada na Trgu Zlate Bartl 8 od 280 čhv i dvorište na Trgu Zlate Bartl 8 od 854 m2, 16. suvlasnički dio: 6/1000, etažno vlasništvo E-16, 1. sp 1 spremište u podrumu ukupne površine 5,54 m2 u elaboratu o etažiranju označeno rednim brojem 1

- zk. uložak broj 443, k.o. Kalinovac,

 • čestica broj 521/2, sjenokoša u Kapitanskih od 733 čhv

 • čestica broj 523/2, sjenokoša u Kapitanskih od 1086 čhv

Obrazloženje

Financijska agencija podnijela je zahtjev za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom, navodeći kako dužnik na dan 12. veljače 2016. u Očevidniku redoslijeda naplate ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u ukupnom iznosu od 4.464.761,07 kn, te da dužnik ima tri zaposlena.

Zbog navedenog sud je u smislu čl. 115. SZ rješenjem St-252/16-4 od 29. veljače 2016. pokrenuo prethodni postupak.

Na ročištu radi očitovanja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka te radi rasprave o pretpostavkama za otvaranje stečajnog postupka održanom 10. lipnja 2016. direktora naveo je kako se ne protivi prijedlogu za otvaranje stečaja, račun dužnika u neprekidnoj je blokadi duže od 120 dana, a blokade iznosi oko 4.000.000,00 kn. Dužnik ima trenutno troje zaposlenih. Dužnik je vlasnik nekretnina prema priloženim zemljišno knjižnim izvacima koji se nalaze na listovima 90 - 105 spisa. Dužnik je vlasnik i određenih pokretnina - transportne i građevinske opreme, a prema priloženim dokumentima.

Prema odredbi članka 5. SZ-a stečaj se može otvoriti ako sud utvrdi postojanje stečajnog razloga, odnosno ako se utvrdi da je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje ili je prezadužen.

U smislu čl. 6. st 2. SZ-a smatrat će se da je dužnik nesposoban za plaćanje ako u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u razdoblju duljem od 60 dana, a koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa.

Iz priloženih podataka proizlazi da je na dan 20. veljače 2016. broj dana neprekidne blokade računa dužnika 120, a nepodmirene obveze iznose 4.464.761,07 kn.

Iz priloženih zemljišnoknjižnih izvadaka proizlazi da je dužnik vlasnik nekretnina.

Kako je u tijeku prethodnog postupka sud utvrdio da kod dužnika postoji stečajni razlog - nesposobnost za plaćanje te kako je utvrđeno da dužnik ima imovinu iz koje se mogu pokriti troškovi stečajnog postupka, to je temeljem odredbe članka 128., 129. i 130. SZ odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

Stečajni upravitelj imenovan je u skladu s čl. 85. st. 2. SZ obzirom je u predstečajnom postupku koji je prethodio stečajnom postupku stečajni upravitelj Tomislav Đuričin bio imenovan povjerenikom predstečajne nagodbe.

U Varaždinu, 13. lipnja 2016.

SUDAC

Iris Hatvalić Nemec, v.r.

Za točnost otpravka-ovlašteni službenik:

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja član uprave stečajnog dužnika može izjaviti žalbu u roku od 8 dana od dana primitka prijepisa ovog rješenja, pismeno u četiri (4) primjerka Visokom trgovačkom sudu RH u Zagrebu. Žalba se dostavlja putem ovog suda preporučeno poštom ili se predaje neposredno kod ovoga suda. Žalba ne zadržava izvršenje ovog rješenja.

DNA:

 1. Predlagatelj FINA, RC Zagreb, Podružnica Varaždin, A. Cesarca 2

 2. Dužnik, SEGRAD d.d., Radnička cesta 63, Đurđevac

 3. Direktor dužnika Mirko Lukanec, Virje, Josipa Kucela 6

 4. Stečajni upravitelj Tomislav Đuričin iz Varaždina, Dravska poljana 1

 5. Županijsko državno odvjetništvo Varaždin, Građansko upravni odjel

 6. Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Sjeverna Hrvatska, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac

 7. Financijska agencija, Zagreb, Vrtni put 3, poštom i putem faxa odmah

 8. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Koturaška ul. 47, 10000, Zagreb

 9. Erste & Steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka

 10. Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, Zagreb

 11. Croatia banka d.d., Ul. Riva Boduli 1, 51000, Rijeka

 12. Zagrebačka banka d.d, Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb

 13. Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica

 14. Sudski registar, radi zabilježbe,

 15. Općinski sud u Koprivnici, Zemljišno knjižni odjel Koprivnica, Ul. Hrvatske državnosti 5, 48000, Koprivnica

 16. E-oglasna ploča suda